Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2014/00349/JAG

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, žiada o súhlas podľa §6 zákona 543/2002 Z.z., na zásah do biotopu chráneného živočícha, pre potreby realizácie výstavby Rýchlostnej cesty R2 Pstruša-Kriváň

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže