Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2014/00231

Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava žiada o súhlas podľa §6 ods. 2 na zásah do biotopov európskeho a národného významu pre realizáciu R2 Zvolen východ-Pstruša.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže