Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00661/JAG

Ing. Soňa Matunáková, PhD., Iviny 288, - Žiadosť o výrub 10 stromov, na poz. parc. KN-C č. 1009, 1004/1, v. ú. Dúbravy

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže