Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2013/00289/JAG

Dana Murínová, výrub stromov, parcela KN-E č. 7269 v k.ú. Detva

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže