Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

B/2012/00232/JAG

Žiadosť o výrub stromov  -Jozef Zvara, SHR, Dúbravy 366, v CHKO Poľana v k. ú. Detva

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže