Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Detva

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene stále pracovisko Detva, Záhradná 12, 962 12 Detva alebo elektronicky na adresu: v lehote do  7 dní od zverejnenia informácie.

 


OU-DT-OSZP-2016/001001/JAG

26.08.2016
Žiadosť Jozefa Kapca, bytom Kostolná 127, Detva na výrub stromov na prc. KN-C č. 8339/12, 8813 v k.ú. Detva Viac