Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Okresný úrad Detva

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene stále pracovisko Detva, Záhradná 12, 962 12 Detva alebo elektronicky na adresu: v lehote do  7 dní od zverejnenia informácie.

 


OU-DT-OSZP-2018/000858/JAG

14.08.2018
Dana Murínová, bytom Skliarovo č. 228, 962 12 Detva, o udelenie súhlasu, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8900/2 (TTP),v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva Viac

 

OU-DT-OSZP-2018/000857/JAG

14.08.2018
Svojpomocného rodinného družstva Poľana, Vrch Slatina č. 1088, 976 53 Lom nad Rimavicou, o udelenie súhlasu, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-E č. 15 213 – (KN-C č. 15 213/1 (TTP), KN-C č. 15 213/2 (Orná pôda)), KN-C č. 15 220/46 (TTP), v CHKO Poľana, v kat. úz. Hriňová. Viac