Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-VK-OSZP-2014/00025

 

Žiadateľ Ervín Petényi, Venevská 26, Veľký Krtíš, požiadal o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub jedného smreka bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňa 71 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie na pozemku C-KN parc.č. 2995/1 - ostatná plocha v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že strom spôsobuje zatienenie bytových priestorov, vetvičky padajú na balkón, keď fúka vietor a koreňový systém poškodí chodník.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže