Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

22013/00367/KU

 

Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, Balog nad Ipľom, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub 58 topoľov a 20 vŕba, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 3762/3, 3763, 3771 - ostatné plochy a parc.č. 47122 - vodná plocha v k.ú. Balog nad Ipľom mimo  zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemkov je obec Balog nad Ipľom so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že výrub stromov je nutné vykonať pred realizáciou projektu "Protipovodňové opatrenia v obci Balog nad Ipľom", schválený MŽP SR dňa 11.2.2013. Stavebné povolenie na uskutočnenie tohto projektu bolo vydané OÚŽP Veľký Krtíš rozhodnutím č. 2011/01486 zo dňa 22.12.2011.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže