Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00905/KU

 

Obec Závada, zastúpená Miroslavom Kalmárom - starostom obce požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub jedného smreka obyčajného s obvodom kmeňa 102 cm, ktorý rastie na pozemku E-KN parc.č. 99 - zastavaná plocha a nádvorie (cintorín) v k.ú. Závada mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemku je obec Závada so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že smrek je vysoký a v prípade silného vetra hrozí jeho vyvrátenie a poškodenie náhrobných kameňov.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže