Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00176/KU

 

Spoločnosť eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 099 Bratislava, zastúpená Tiborom Hegedűsom - manažérom projektu, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsov  na činnosť, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo k zničeniu biotopu európskeho významu Tr1 Suchomilné travinno - bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) v k.ú. Kiarov,  v súvislosti s povolenou stavbou "Plynovod PN75 DN800 KS 03 Veľké Zlievce - hranica SR/MR, Slovenské Ďarmoty".

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže