Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00059/KU

Spoločnosť M-MARKET,a.s., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub jedného duba, jedného buka, jednej lipy malolistej a 45 m krovitých porastov plazivých tují ,  ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č. 2627 - ostatná plocha v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je mesto Veľký Krtíš so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že dreviny zasahujú do nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti a poškodzujú ich konármi aj koreňovou sústavou.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže