Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01292/KU

Angelika Póczosová, Rúbanisko II, 418/3, Lučenec, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub smreka pichľavého s obvodom kmeňa 50 cm, ktorý rastie na pozemku C-KN parc.č. 1110/11 (E-KN parc.č. 1024/1) - ostatná plocha v k.ú. Vrbovka v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Vrbovka so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že rozšírená koreňová sústava stromu ohrozuje stavebné objekty z hľadiska narušenia ich statiky.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže