Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/14/00421- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona v k.ú. Dubno na parcele č. 78/4( ostatné plochy) žiadateľa Obec Dubno

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže