Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/13/00282- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Mojín na parcelách č. 700,701,704,706,707,709,710,711,712,713,708, CKN( TTP a OP) žiadadtelľa Jána Vrábľa, Mojín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže