Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z- 13/00262- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na výrub dreviny v k.ú. Mojín č.p. 997 CKN žiadateľa Mgr. attilu Hegedüsa, Mojín