Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2017/008689

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č. 391,417,418,458,494,545,620,710,763,1042,1042,1165,1278,1300,1322,1360,1376,1526,1740,1770,1976 v k.ú Rimavská Baňa pre žiadateľa AGROKOL spol.s.r.o , 980 53 Rimavská Baňa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže