Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/014338

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 7706,7708,7848,7849,7853 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Jána Kováčika, Hnúšťa