Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/013546

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 41,45,44,43,72,81,85 v k.ú Poproč pre žiadateľa Danu Jakubovú, Hnúšťa