Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/008306

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ing. Jaroslava Zorvana na parcele č. 2145/60 CKN v k.ú. Gemerček