Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/015989

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č. 1997, 1998, 1999, 2004, 2045, 2046, 2047, 2115, 2116 v .k.ú. Krokava pre žiadateľa Elena Lácová, Rybník č.34

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže