Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/003494

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.502,503,504,506,507,508,509,497,496,495,494,560 v .k.ú. Hrušovo pre žiadateľa Firmu GULIK s.r.o

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže