Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-.OUZP-2017/012319

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN E č.3691 a 3686 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Danka Ľaudisová , 980 55 Klenovec