Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-205/014779

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na  parcelách uvedených na KN 6293 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Bohumila Belicu

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže