Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-20196/009161

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ladislava Czikó a Ing. Ján Czikó, Veterná 1720/32, Rim.Sobota v k.ú. Chrámec na parcelách CKN č. 2244, 1882, 1885, 1912, 1917, 2381, 2367, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360, 2413, 2514, 2516, 2322, 2320, 2326, 2394, 2395, 2396, 2399, 2272, 2270, 1949, 1954, 1957, 1958, 1965, 1963, 2220, 2221, 2222, 2219, 1971, 1990, 2003, 2025, 2024, 2023, 2011, 2012, 2086, 2076, 1968, 2178, 2179, 2132, 2133, 2117, 2118, 2099