Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/007612

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v k.ú. Rimavské Janovce, na parcelách CKN č. 5149, 5150, 5152

pre žiadateľku Zuzanu Kovácsovú, Rimavské Janovce č.55, 980 01 Rim.Janovce.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže