Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/004208

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.1706 v k.ú.Lukovištia  pre žiadateľa Jána Hronca ,Lukovištia .