Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/002914

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v

k.ú. Abovce, Kráľ, Riečka, Chanava, Rumince, Barca, Vieska nad Blhom, Radnovce, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota

pre žiadateľa DaPS, a.s., A.Hlinku 3, 022 01 Čadca

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže