Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017)/012994

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.2722/1, 2954/3, 2855/2, 2854/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Ištóka.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže