Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/012370

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV č. 236,314,353,289,317,290,269,115,125,324,264,189,313,282,97,310,236,359,238,340,354,296,316,292, 343,159,196,346,343,261,321,319,151,347,302,120,318,275,77,174,133,363,359 v k.ú Hačava pre žiadateľa AG Hačava, Tisovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže