Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/012053

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Jozefa Fekiača, Chrámec 85, na parcelách č. 2155, 2154, 2127, 2128 v k.ú. Chrámec