Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/009557

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného kultúrneho podujatia a použitie reprodukovanej hudby

v CHKO Cerová vrchovina na parcelách č. 3074, 3048, 3046, 3049, 3047, 3045/1, 3050/1 v k.ú. Petrovce

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže