Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/005513

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV 225. v k.ú Ratkovská Lehota pre žiadateľa Milan Koska, Ratkovská Lehota