Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/002994

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona

o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Mikuláša Hriňa, Hajnáčka 367, 980 33 Hajnáčka

v k.ú.  Blhovce na parcele EKN č. 1567/2 - trvalý trávny porast.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže