Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015294

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

žiadateľa Štefana Magyara, Sídl.Rimava 1058/1, Rimavská Sobota

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže