Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/014697

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Obec Štrkovec, 980 45 Štrkovec na parcele KNC č. 262 v k.ú. Štrkovec.