Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/014182

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Obec Ožďany na parcele KN E 4163/1 v k.ú. Ožďany