Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/013971

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 3684/1,3684/2,3686/5,2031/1,5, 90/1 v k.ú Tisovec Hrušovo pre žiadateľa Mesto Tisovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže