Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/013311

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Juraja Hukela, Čierny Potok 8, 980 31 Hodejov v k.ú. Čierny Potok na parcelách č. 1126, 1087

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže