Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/009161

Žiadosť o vydanie súhlasu na konanie verejného kultúrneho podujatia v k.ú. Petrovce organizovaného obcou Petrovce

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže