Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016-003018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Otta Vargu, Kurinec 5107, 979 01, Rim.Sobota na parcelách č. 2209,2210, 2211 v k.ú. Chrámec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže