Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016-003018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Otta Vargu, Kurinec 5107, 979 01, Rim.Sobota na parcelách č. 2209,2210, 2211 v k.ú. Chrámec