Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/013680

Žiadosť o výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na parcelách č. 2536, 2537, 2344 CKN v k.ú. Chrámec žiadateľa jUDr. Zoltána Kónyu a manž. Kataríny

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže