Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/013273

Žiadosť na vydanie povolenia na výrub drevín- čisteniepastvín podľa ô 47 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcelách KN - C 532/1, 455,763/1,710/1, 1182, 1172/2, 1172/1, 1165/1, 1158/1,2,3, 438/1, 418, 320/1, 532/2, 545, 494, 458/1, 438/2, 437, 1976/4, 1950, 1740/2, 1573/1, 1535, 1526/1,2, 1474, 1450, 1400/1, 1376, 1360, 1338, 1322, 1301, 1300, 1278, 1236/2, 1212/2, 1042/1,2, 763/2 v k.ú. Rimavská Bňa pre žiadateľa AGROKOL, s.r.o. Rimavská Baňa

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže