Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/009990

Žiadosť na vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) a n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Petrovce pre žiadateľa Asociácia Hornozemská Baranta, Petrovce

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže