Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006139

Žiadosť na pasenie, košarovanie, preháňanie a napájanie HZ podľa § 13,14 ods. 2 zák. 543/2002 Z. z.  v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Jána Rošku, Tisovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže