Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/004362

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 na Jabloneckom potoku v r.km 0,000-0,760

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže