Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/008358

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Mojín, žiadateľa jána Vrábľa, Mojín