Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/008358

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Mojín, žiadateľa jána Vrábľa, Mojín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže