Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/014344

Určnie odmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny na úseku Rim. Sobota, TPZ na potoku Ľukva r.km 6,230-6,425

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže