Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/0013918

Určenie podmienok výrubu v vzmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.Z. na úseku Bátka - Dulovo, TPZ na potoku Blh  r.km. 11,410-10,231

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže