Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-S-OSZP-2016/008726

Žiadosť o vydanie na uskutočnenie verejného kultúrneho podujatia v k.ú. Nová Bašta v CHKO Cerová vrchovina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže