Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005893

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.8050,8053 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Romana Šoteka, Tisovec.